Menu / szukaj

Historia wersji

Enemy Flag 1.8.8

 • zmieniony kompilator (Borland Turbo Delphi Explorer),
 • dodany pasek mocy dla budynków neutralnych,
 • dodane zmienne odcienie przeszkód terenu,
 • edytor poziomów nie wymaga dłużej zamknięcia gry,
 • możliwość zmiany ikony serwera w zasobniku systemowym (zmienna sv_icon),
 • zmienna serwera sv_maxplayers nie odgrywa roli przy dodawaniu gracza komputerowego,
 • możliwość tworzenia komentarzy w plikach konfiguracji przy pomocy znaku średnika,
 • możliwość włączenia/wyłączenia automatycznego zapisywania logów z okna konsoli serwera (zmienna sv_savelogs),
 • dodano pokazywanie daty przy wpisach w konsoli serwera,
 • dodane menu kontekstowe do ikony serwera w zasobniku systemowym z najczęstszymi wykonywanymi poleceniami,
 • drobne optymalizacje aplikacji serwera gry,
 • zwiększony limit map biorących udział w cyklu zapisanym w zmiennej sv_map (256 -> 8192),
 • dodana komenda /add_maps dopisująca do zmiennej sv_map serię map według zadanej maski,
 • zmieniona ilość punktów akcji przydzielanych za posiadany teren w zależności od typu sektorów wchodzących w jego skład (1/40 za pola wewnętrzne, 1/80 za pola zewnętrzne),
 • zwiększona ilość doświadczenia przyznawanego za zniszczenie baraku (8 -> 10),
 • zwiększona ilość dodatkowego wojska przy zakupie baraku za każdy inny już posiadany (1 -> 2),
 • szybsze budowanie kopalni przez graczy komputerowych w grach drużynowych,
 • poprawione stawianie murów przez graczy komputerowych,
 • budowanie murów na granicach państw przez graczy komputerowych w sytuacji nie możliwości wykonania innego ruchu,
 • inne zmiany graczy komputerowych,
 • zmieniona składnia zdarzenia wtyczki OnLoad (dodany parametr wersji gry),
 • zdarzenia wtyczki oraz funkcje zwrotne wywoływane są w konwencji stdcall,
 • poprawiony błąd w funkcji zdarzenia wtyczki ClientCustomCommand,
 • poprawiony błąd związany z zawieszaniem się gry w sytuacji posiadania dużej ilości map w katalogu gry,
 • poprawiony błąd związany z nie wyświetlaniem wszystkich dostępnych map przez komendę serwera maps_list,

Enemy Flag 1.8.7

 • dodane mechanizmy mające na celu polepszenie komfortu połączenia dla graczy biorących udział w grze,
 • dodana obsługa scenariuszy (w fazie testowej),
 • dodanie do statystyk końcowych informacji o turze w której zginął dany gracz,
 • gracze którzy opuszczą grę przed czasem są uwzględniani w statystykach końcowych,
 • odświeżony wygląd gry,
 • dodana komenda dla graczy pokazująca aktualnie używane wtyczki po stronie serwera gry (/plugins),
 • odczytywanie sumy kontrolnej mapy przez serwer następuje wyłącznie w momencie jej zmiany,
 • znaczna rozbudowa systemu wtyczek dla serwera,
 • dodana możliwość kontroli pewnych funkcji serwera z poziomu wtyczki,
 • modyfikacja zdarzenia OnClientConnect w mechanizmie wtyczek,
 • rozszerzona komenda /addbot o trzeci parametr określający ilość dodawanych graczy komputerowych,
 • komenda /disc wydana bez parametru rozłącza ostatniego gracza który dołączył do serwera,
 • poprawiona i rozbudowana procedura rozpoczynania rozgrywki,
 • podniesiony próg doświadczenia wymagany do obecności nieudanych ataków u wroga (75 -> 100),
 • możliwość wyburzenia ratusza w przypadku posiadania więcej niż jednego,
 • usunięte porzucanie sektorów przez zablokowanego gracza komputerowego,
 • zmieniona taktyka budowania baraków przez bota,
 • zmieniona taktyka budowania ratuszy przez bota,
 • inne zmiany gracza komputerowego,
 • nowa mapa: (8) Cast Away.efm,
 • poprawione wycieki pamięci serwera,
 • inne zmiany,

Enemy Flag 1.8.6

 • większe rozstrzelenie złóż na mapach losowych,
 • bardziej przypadkowe ułożenie graczy na mapach losowych w sytuacji gry jeden na jeden,
 • wyeliminowanie tworzenia się „więzień” w rogach map losowych,
 • inne poprawki i udoskonalenia generatora map losowych,
 • zamieniona funkcja pokazywania zaznaczenia sojuszników na wysłanie jednorazowego oznaczenia na mapę (środkowy przycisk myszy),
 • znaczny wzrost wydajności wyświetlania ekranu gry (ok. +50% więcej klatek na sekundę),
 • nowe komendy dla klienta gry: /motd oraz /uptime,
 • złączenia wysyłanych podwójnych pakietów danych,
 • możliwa szybsza zmiana trybu obserwatora oraz drużyny (3 sek. -> 2 sek.),
 • rzadsze pełne odświeżanie listy serwerów (10 sek. -> 20 sek.),
 • dłuższe wyświetlanie wiadomości powitalnej serwera (8 sek. -> 10 sek.),
 • możliwość wyeksportowania mapy kolorów w edytorze (komenda /saveclmap),
 • dodana obsługa zewnętrznych wtyczek do serwera,
 • zmieniony system wykrywania i karania za flood i przeklinanie,
 • dodana zmienna sv_requirelogin pozwalająca na wymuszenie zalogowania graczy wchodzących na serwer gry,
 • w przypadku próby wyłączenia serwera na którym przebywają gracze przywoływany jest komunikat potwierdzający,
 • przy wejściu nowego gracza dodatkowe 10 sekund dodawane jest do czasu oczekiwania tylko wtedy gdy pozostały czas jest mniejszy niż 60 sekund,
 • zwiększona maksymalna ilość map definiowanych w zmiennej sv_map (100 -> 256),
 • wydłużony czas przed wyrzuceniem gracza z powodu przekroczonego czasu oczekiwania na odpowiedź (30 sek. -> 35 sek.),
 • zwiększona ilość bezczynnych tur przed wyrzuceniem gracza z serwera (3 -> 4),
 • zwiększona ilość linii pokazywanych w konsoli dostępu zdalnego (200 -> 512),
 • zwiększona ilość historii komend konsoli serwera (16 -> 64),
 • poprawione i usprawnione działanie historii komend konsoli serwera,
 • niższa granica poziomu doświadczenia od której wrogowi może nie powieść się atak na teren gracza (100 -> 75),
 • zmniejszony próg od którego dodawane są punkty akcji za ilość terenu (5% -> 4%),
 • zmniejszona cena ratusza (punkty akcji: 10 -> 8, armia: 8 -> 6),
 • poprawiony mechanizm wyburzania budynków przez bota,
 • w sytuacji zablokowania możliwości ataku gracz komputerowy przekazuje złoto sojusznikom bez względu na ich sytuację materialną,
 • nowe oraz poprawione zachowania bota w sytuacji zablokowania ataku (np.: porzucanie sektorów oraz ich późniejszy atak),
 • nowe nazwy dla botów,
 • poprawiony błąd w sytuacji w której bot nie mający armii nie budował baraków na złożach złota,
 • inne udoskonalenia gracza komputerowego,
 • dodane nowe mapy: (16) Meteor.efm, (16) Underground.efm, (16) Castle.efm,
 • dołączone najlepsze plansze z konkursu map: (16) Bloody Paradise.efm, (15) Pentagon.efm, (12) Market Place.efm, (16) Strange Mountain.efm,
 • wyeliminowane liczne błędy powodujące wycieki pamięci serwera,
 • poprawiony błąd związany z zapisywaniem zrzutów ekranu jako pliki mapy bitowej o 32bitowej głębi kolorów,
 • poprawiony błąd rozbieżności ceny naprawy widniejącej w grze a rzeczywistej,
 • poprawiony błąd umożliwiający utworzenie wiadomości przekraczającej maksymalną dopuszczalną długość,
 • szereg innych zmian,

Enemy Flag 1.8.5

 • zwiększona ilość mogących jednocześnie prowadzić rozgrywkę graczy (12 -> 16),
 • zwiększona maksymalna ilość osób mogących jednocześnie przebywać na serwerze (24 -> 26),
 • zwiększona ilość drużyn (6 -> 8),
 • szeroko zakrojone optymalizacje niemal całego kodu gry (znacznie zmniejszona ilość operacji kopiowania w pamięci),
 • nowy wygląd pozycji startowych dla map losowych,
 • uaktualnione losowane ozdoby terenu dla map losowych,
 • pokazywanie pozycji zaznaczenia graczy z drużyny,
 • podczas rozpoczynania gry zaznaczenie ustawiane jest na ratusz gracza,
 • uaktualnione schematy gry jednoosobowej (11 nowych),
 • dodano nowe ozdoby terenu,
 • napisanie nowej wiadomości powoduje przewinięcie okna wiadomości na sam dół,
 • informacja o wersji protokołu gry z jakim łączy się gracz do serwera,
 • zmienna sv_fastbotprocessing pozwalająca na szybkie przetwarzanie akcji botów w sytuacji gdy nie jest ona widoczna dla żadnego z graczy,
 • domyślnie włączony mechanizm antilag dla serwera gry,
 • poprawiony handel graczy komputerowych,
 • nowe nazwy dla graczy komputerowych,
 • dwie nowe mapy: (16) Four Elements.efm, (16) Oasis.efm,
 • poprawione wykrywanie domyślnego języka gry w zależności od wersji językowej systemu operacyjnego,
 • inne drobne zmiany i usprawnienia,

Enemy Flag 1.8.4

 • alfabetyczne sortowanie listy serwerów gier wg. ich nazw,
 • kliknięcie na nazwę gracza w momencie aktywnego pola chat’u powoduje dopisanie się jego nazwy do wiadomości,
 • poprawione zabezpieczenie przed dwukrotnym uruchomieniem gry,
 • pokazywanie aktualnego transferu pakietów na belce statusu serwera,
 • dodana komenda /mute_all blokująca możliwość wysyłania wiadomości dla wszystkich graczy,
 • punkty akcji za teren przyznawane są dopiero powyżej 20 posiadanych sektorów (5% terenu),
 • zmniejszona ilość przyznawanych punktów akcji za teren (1/50 -> 1/60),
 • zmniejszona początkowa ilość złota (400 -> 350),
 • zmniejszona ilość przydzielanego doświadczenia za zniszczenie muru (10 -> 5 dla drewnianego, 15 -> 10 dla kamiennego),
 • zmniejszona minimalna szansa na udany atak (40% -> 30%),
 • zwiększona ilość punktów akcji przyznawana za ratusz (0,8 -> 0,9),
 • rozsądniejsze budowanie kopalń przez boty w grze drużynowej,
 • szybsze przechodzenie do ataku graczy komputerowych,
 • drobne poprawki w handlu graczy komputerowych,
 • nowa mapa (4) Sunrise.efm,
 • inne zmiany,

Enemy Flag 1.8.3

 • udoskonalenia protokołu sieciowego,
 • liczne usprawnienia listy serwerów,
 • drobne uaktualnienia edytora poziomów,
 • poprawiony błąd protokołu sieciowego związany z niewrażliwością na dzielenie pakietów danych,
 • poprawiony błąd związany z brakiem czyszczenia bufora danych przy błędnym odczycie pakietu na protokole UDP,
 • inne drobne poprawki,

Enemy Flag 1.8.2

 • system anti lag w postaci możliwości wyłączenia kontroli zasad gry po stronie klienta (zmienna cv_allownocgc),
 • domyślne wybranie języka gry zgodne z językiem systemu operacyjnego,
 • poprawione wyświetlanie ramek podpowiedzi,
 • drobne zmiany graficzne,
 • drobne poprawki w animacjach,
 • zapisywanie do pliku konfiguracji parametrów których kontrola umożliwiona jest w grze (poziom głośności, ustawienia gry jednoosobowej),
 • przycisk funkcji przekazywania złota jest wygaszony jeśli gracz nie znajduje się w drużynie,
 • nieskończony czas tury w grze jednoosobowej,
 • poprawki w działaniu serwera gry jednoosobowej,
 • po skończonej partii gry jednoosobowej czas oczekiwania do następnej został zwiększony do 1 minuty,
 • przy wyjściu gracza z gry jego teren i budynki są usuwane z mapy,
 • gracz który opuścił grę, a nie został wyeliminowany przedtem, nie jest uwzględniany w statystykach końcowych,
 • poprawiona detekcja i odczyt danych z kolejnych pakietów danych podczas przesyłania zlepionych porcji danych,
 • poprawiony mechanizm translacji programu konfiguracyjnego gry,
 • inne drobne zmiany i poprawki mniejszych błędów,

Enemy Flag 1.8.1a

 • dodana szczegółowa obsługa błędów odczytu pakietu danych,

Enemy Flag 1.8.1

 • dodana kontrola numeru tury w komendzie ją kończącą w celu eliminacji przenikania pakietów do sąsiednich tur gry,
 • drobne zmiany w interface gry,
 • dodana synchronizacja wątków przetwarzania pakietów danych,
 • pokazywanie nazwy serwera na belce przeglądarki w konsoli dostępu zdalnego do serwera,
 • poprawiona komenda serwera /maps_list,
 • zmniejszona cena kopalni w punktach akcji (6 -> 5),
 • poprawiony błąd powodujący brak komunikatu o wyjściu gracza jeśli wyjście nastąpiło z innego powodu niż normalne odłączenie od serwera,
 • poprawiony błąd powodujący niwelowanie pakietu kluczowego wyglądu mapy,
 • poprawiony błąd powodujący nie odświeżanie się otwartej listy graczy w momencie jej zmiany,
 • poprawiony błąd nie odtwarzania dźwięku w momencie wyjścia gracza z gry przy jednoczesnym przejęciu kontroli nad grą przez bota,
 • wyodrębnienie video tutoriala z pakietu instalacyjnego gry na serwer www,
 • inne drobne poprawki,

Enemy Flag 1.8.0

 • binarny protokół przesyłania danych (spadek rozmiaru pakietu o ok. 35%),
 • szyfrowanie pakietów,
 • szybsze generowanie i przetwarzanie pakietów danych,
 • nowa, zagnieżdżona w grze lista serwerów gier,
 • zawsze aktualne dane na liście serwerów gier,
 • pokazywanie na liście serwerów gier ilości drużyn, aktualnej tury, opóźnienia,
 • odciążenie serwera lobby gier,
 • możliwość niepokazywania serwerów gier dla których nie udało się pobrać szczegółowych danych,
 • lista ulubionych serwerów gier,
 • zmieniony moduł tworzenia gier jednoosobowych,
 • szybkie przetwarzanie akcji botów których ruch nie wpływa na stan mapy gracza w grach jednoosobowych,
 • drobne usprawnienia w grach jednoosobowych,
 • skrócenie czasu oczekiwania na rozpoczęcie gry jednoosobowej (20 -> 10 sek.),
 • zwiększona ilość kolorów państwa do 216 pozycji z pełnej palety barw,
 • pokazywanie wybranego koloru gracza na liście wysłanych przez niego wiadomości,
 • pokazywanie ilości osób w drużynie obok jej nagłówka na liście graczy,
 • dostęp do większej ilości funkcji z menu głównego gry,
 • zwiększony limit długości wysyłanych wiadomości (250 -> 300 znaków),
 • możliwość szybszego przewijania okna wiadomości,
 • nowe tło główne gry,
 • nowy podkład muzyczny,
 • zmienione niektóre dźwięki gry,
 • możliwość kontroli głośności dźwięków w grze (klawisze F5, F6),
 • możliwość kontroli głośności muzyki w grze (klawisze F7, F8),
 • zmienione oznaczenie drużyn w wszystkich występujących miejscach na cyfry rzymskie,
 • nie pokazywanie współrzędnych zaznaczone pola obserwatorom w czasie trwającej rozgrywki,
 • zmieniony kolor wiadomości wewnątrz drużyny na żółty,
 • inne oznaczenie na mapie gracza wyeliminowanego,
 • polecenie ataku przypisane do PPM,
 • możliwość zmiany drużyny przy pomocy klawiszy 0 do 6,
 • pokazywanie czasu przebywania na serwerze danego gracza na liście graczy,
 • pokazywanie zajętego przez gracza miejsca w końcowych statystykach gry,
 • poprawa mechanizmu odtwarzania dźwięków i muzyki,
 • natychmiastowe ładowanie podkładu muzycznego gry,
 • płynna animacja pojawiania się i znikania sektorów na mapie,
 • dodana animacja zmiany stanu posiadanych surowców,
 • inne oznaczenie opóźnienia gracza komputerowego w celu jego jednoznacznej identyfikacji na liście graczy,
 • pokazywanie flagi na wszystkich murach a nie tylko na tych będących na granicy państwa,
 • zmieniona grafika ukazująca wykonany przez gracza ruch na mapie,
 • inny dźwięk opuszczania gry przez gracza niż przy jego wejściu do gry,
 • intensywniejsze pola znajdujące się za mgłą wojny,
 • inne drobne poprawki graficzne,
 • zmniejszenie ilości zajmowanej pamięci przez grę,
 • możliwość wyboru jakości odtwarzanych dźwięków,
 • gruntownie zmieniony i uproszczony system konfiguracji serwera (inne znaczenie komendy /exec),
 • komenda /exec wykonuje rozkazy serwera zawarte w zewnętrznym pliku a nie ładuje już więcej pliku konfiguracji,
 • szybsze działanie serwera dedykowanego,
 • możliwość rejestracji serwera gry aż na 8 serwerach lobby,
 • bardziej rozbudowany mechanizm komunikatu powitalnego serwera (seria zmiennych sv_motdX),
 • możliwość zdefiniowania portu dla dostępu zdalnego do serwera,
 • gry w których pozostali sami gracze komputerowi na skutek opuszczenia gry grających są automatycznie kończone,
 • podczas dodawania gracza komputerowego czas oczekiwania na graczy nie jest przedłużany,
 • wyeliminowanie kilku zbędnie przesyłanych pakietów danych,
 • nie wpuszczanie na serwer graczy bez wybranej nazwy,
 • możliwość podania pustego parametru dla zmiennej w celu jej wyczyszczenia,
 • poprawiona obsługa błędów na serwerze,
 • za każde 2 nieudane ataki wroga dodawany jest 1 żołnierz do armii,
 • obniżony wymagany próg doświadczenia do wybudowania ratusza (175 -> 150),
 • zmniejszony poziom różnicy w doświadczeniu gwarantujący udany atak (20% -> 15%),
 • zwiększona bezwzględna szansa na nieudany atak sektora (0.25 -> 0.4),
 • zwiększona bezwzględna szansa na nieudany atak ratusza (1.5 -> 1.6),
 • od uzależnienie wersji gry od kompatybilności protokołu różnych jej wersji,
 • bezpośrednie uruchamianie samej gry, brak wymaganej ingerencji programu konfigurującego,
 • video tutorial dodany do manuala,
 • uaktualniony manual o nowe elementy gry, obsługę modyfikacji oraz serwera dedykowanego,
 • drobna poprawka mapy (12) Lost World.efm,
 • usunięta obsługa rankingu graczy,
 • usunięty okres ochronny,
 • wyeliminowane częste błędy podczas gry,
 • poprawiony brak dźwięku rozjeżdżania się okien gry w momencie rozłączenia gracza,
 • poprawione znikanie menu głównego przy dwukrotnym rozłączeniu gracza,
 • poprawiony błąd umożliwiający odnoszenie się w wiadomościach do tablicy językowej gry,
 • poprawiony sposób obliczania średniego opóźnienia na serwerze,
 • poprawione inne drobne błędy i niedociągnięcia,
 • nowe ikony,
 • kompatybilność z systemem Microsoft Windows Vista,
 • bardzo dużo innych drobnych zmian i poprawek całej gry,